การประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน จากการไม่มีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนของ บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๗ และ บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๘

20 ก.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :