การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ในสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565

08 ก.พ. 65
การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
ในสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
เพื่อพิจารณาญัตติ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
-สภามีมติรับรองเป็นเอกฉันท์-
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
-สภามีมติกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2565
จำนวน 4 สมัย
– สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 มีกำหนด 15 วัน
– สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน
– สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน
– สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16-30 ตุลาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
4.2 เรื่อง รับทราบบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ในเขตรับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เนื่องจาก สมาชิกชุดเก่าหมดวาระลงและได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาขึ้นใหม่ จึงต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาจำนวน 3 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
-สภามีมติเลือก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ที่มาจากสมาชิกสภาคัดเลือกกันเอง จำนวน 3 คน
ดังนี้
1.นายทัศนัย เพ็ชรไทย สมาชิกสภา ม.10
2.นายอนุชา พิทักษ์ สมาชิกสภา ม.13
3.นายวุฒิชัย ทาวะรมย์ สมาชิกสภา ม.7
5.2 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เนื่องจากสมาชิกสภาชุดเก่าหมดวาระลงและได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาขึ้นใหม่ จึงต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาจำนวน 3 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
-สภามีมติเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1.นายสันติวุฒิ แก้วจันทึก สมาชิกสภา ม.18
2.นางกุหลาบ อินทรพันธ์ สมาชิกสภา ม.11
3.นายทวีศักดิ์ เดือนขุนทด สมาชิกสภา ม.6
5.3 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เนื่องจาก สมาชิกชุดเก่าหมดวาระลงและได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาขึ้นใหม่ จึงต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาจำนวน 2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
-สภามีมติเลือกสมาชิกสภาดังนี้
1.นายทัศนัย เพ็ชรไทย สมาชิกสภา ม.10
2.นายวุฒิชัย ทาวะรมย์ สมาชิกสภา ม.7
5.4 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
-สภามีมติคัดเลือก
1.นายวุฒิชัย ทาวะรมย์ สมาชิกสภา ม.7
2.นายอุทิตย์ อำพันทอง สมาชิกสภา ม.12
3.นางสุนันท์ นารถสูงเนิน สมาชิกสภา ม.3
5.5 เรื่อง การขอความเห็นชอบ กรณี ขอตั้งอำเภอใหม่ “อำเภอภูกระโดน”
-สภาขอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ
5.6 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-สภาได้พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย