คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

09 ต.ค. 66