คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

12 ต.ค. 66