ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

23 ก.ย. 64

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางใหม่ในหมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 (ซอยเศรษฐกิจพอเพียง) ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา