ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

06 ต.ค. 64

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น