ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 ซอยบ่อหินใหม่-ไร่ตาธง

18 ก.พ. 64

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 ซอยบ่อหินใหม่-ไร่ตาธง ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 487,736 บาท