ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ 7 สายทางเชื่อมซอยเดือนฉาย

18 ก.พ. 64

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ 7 สายทางเชื่อมซอยเดือนฉาย ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 880  ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อม ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 494,853 บาท