ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 คูหูช้าง-โคกสะอาด

18 ก.พ. 64

โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 คูหูช้าง-โคกสะอาด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 486,000 บาท