ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมบึง หมู่ 17 ซอยข้างบ้านอรุณี

18 ก.พ. 64

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมบึง หมู่ 17 ซอยข้างบ้านอรุณี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 295 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 495,898 บาท