ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ 18 สายต่อจากหน้าวัดโบสถ์-สี่แยกคงคาเดือด

18 ก.พ. 64

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ 18 สายต่อจากหน้าวัดโบสถ์-สี่แยกคงคาเดือด ขนาดผิวจราจร    กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 144 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร  ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 493,746 บาท