ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ยกเว้นการออกใบอนุญาต

25 พ.ย. 64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ยกเว้นการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564