ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๗

30 พ.ค. 67