ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 วัตต์ จำนวน 1 คัน

11 ก.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :