ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

23 ก.พ. 67