ประกาศอบต.สีคิ้ว เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

12 มี.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :