ประกาศเรื่องประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

21 ส.ค. 63

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

 

เรื่อง   ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านสีคิ้ว-บ้านริมบึง-บ้านบุ่งลำไย) หมู่ ๑๗ บ้านริมบึง ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านสีคิ้ว-บ้านริมบึง-บ้านบุ่งลำไย) หมู่ ๑๗ บ้านริมบึง ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :