ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 (หนองตะแบก)

21 ก.ค. 63

โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 (หนองตะแบก) ช่วงที่ 1 ปากสระกว้าง 60×90 เมตร ก้นสระกว้าง 54×85 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ช่วงที่ 2 ปากสระกว้าง 30×90 เมตร ก้นสระกว้าง 27×87 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร จากระดับก้นสระเดิม ลาดเอียง 1 : 1 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 4,930 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด

ราคากลาง 500,000 บาท