ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 (เส้นท้ายบ้าน-โรงงานจิวเวอร์รี่)

08 มี.ค. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 (เส้นท้ายบ้าน-โรงงานจิวเวอร์รี่)

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร หรือ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 221,763 บาท