ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยนายริด-ชูอาษา)

08 มี.ค. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยนายริด-ชูอาษา)

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร หรือ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 135,356 บาท