ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 (ซอยหลังร้านรุ่งเจริญ)

08 มี.ค. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 (ซอยหลังร้านรุ่งเจริญ)

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร หรือ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 61,703 บาท