ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 (ซอยนายสุดใจ)

08 มี.ค. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 (ซอยนายสุดใจ)

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร หรือ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 141,250 บาท