ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

29 มี.ค. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยลุงสาน) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ 144,000 บาท