ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

29 มี.ค. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 (ซอยท้ายบ้าน-คลองห้วยหิน) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ 171,476 บาท