ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

29 มี.ค. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสุชัยพัฒนา  หมู่ที่ 7 (ที่ทำการกำนัน ต.สีคิ้ว) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 117 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ 63,030 บาท