ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

29 มี.ค. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทับม้า  หมู่ที่ 10 (ซอยนางริด กิจจันทึก) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ 208,096 บาท