ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอย 2 – สี่แยกคงคาเดือด)

21 ก.ค. 63

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอย 2 – สี่แยกคงคาเดือด) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 170.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด

ราคากลาง 374,000 บาท