ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

29 มี.ค. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายภายในหมู่บ้านถนนคด  หมู่ที่ 11  (ซอยหน้าโรงเรียน) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ 130,010 บาท