ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

09 เม.ย. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 (ซอยยายตามล) ตำบลสีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ  ในราคา 55,019 บาท