ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

09 เม.ย. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับม้า หมู่ที่ 10 (ซอยหนองกระทุ่ม)     ตำบลสีคิ้ว กว้าง 3.50 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 304.50 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ ในราคา 167,181 บาท