ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

09 เม.ย. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยไร่ตาชวลิต) ตำบลสีคิ้ว    ตำบลสีคิ้ว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ ในราคา 181,770 บาท