ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

09 เม.ย. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ่งลำไย หมู่ที่ 13 (ซอยนายเสนีย์) ตำบล   สีคิ้ว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ ในราคา 168,273 บาท