ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

09 เม.ย. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยศาลเจ้าพ่อพระยา) ตำบลสีคิ้ว

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ ในราคา 111,324 บาท