ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

23 เม.ย. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยข้างขนส่ง) ตำบลสีคิ้ว

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 304.50 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ ในราคา 166,403.86 บาท