ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

08 มิ.ย. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 (ซอยลุงชาญ) ตำบลสีคิ้ว

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ ในราคา 230,014.68 บาท