ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

08 มิ.ย. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 (ซอยต้นแจง) ตำบลสีคิ้ว

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ ในราคา 280,423.64 บาท