ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 (ซอยท้ายบ้าน-คลองห้วยหิน)

21 มิ.ย. 63

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 (ซอยท้ายบ้าน-คลองห้วยหิน) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 196.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด

ราคากลาง 500,000 บาท