ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

08 มิ.ย. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับม้า หมู่ที่ 10 (ซอยผู้ใหญ่ถาวร) ตำบลสีคิ้ว

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ ในราคา 221,761.29 บาท