ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

08 มิ.ย. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยสารวัตรนิพนธ์) ตำบลสีคิ้ว

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่  อบต.สีคิ้ว กำหนด งบประมาณ ในราคา 493,499.31 บาท