ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

19 เม.ย. 65

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้านบุ่งลำไย หมู่ที่ 13 (เหมืองจาน) วางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 19 บ่อ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 330,004.87.- บาท