ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

19 เม.ย. 65

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 จำนวน 10 สาย งบประมาณ 427,413.00- บาท ต่อไปนี้

1.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (ซอยห้องแถว) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 35.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 37,655.-บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (ซอยหลังวัดโบสถ์) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 77.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 51,689.-บาท
3.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (ซอยข้างร้านค้าอ้อม) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 33,710.-บาท
4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (ซอยข้างบ้านนายอู๊ดปลาส้ม) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 44,947.-บาท
5.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (ซอยบ้านนายชาญ) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 45.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 49,875.-บาท
6.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (ซอยทางเชื่อมไปอนุสาวรีย์ ร.5) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 48.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 55,165.-บาท
7.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (ซอยข้างบ้านเลขที่ 176) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 44,333.-บาท
8.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (ซอยข้างบ้านเลขที่ 164) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 44,333.-บาท
9.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (ซอยข้างบ้านนางฝน) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 37.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 41,562.-บาท
10.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (ซอยข้างบ้านไม้เก่า) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 33,250.-บาท