ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

13 มิ.ย. 65

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิวจราจร) สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 (ทางเข้าหมู่บ้าน-ท้ายบ้าน) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 395 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง จำนวน 268,248.00 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)