ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

13 มิ.ย. 65

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 (ซอยกลางทุ่ง) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง จำนวน 42,298.00 บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)