ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

13 มิ.ย. 65

โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 (สายทางสีคิ้ว-กุดเต่างับ) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง จำนวน 403,174.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)