ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

13 มิ.ย. 65

โครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานอเนกประสงค์ บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 งานถางป่าและขุดตอ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตร.ม. พร้อมเชื่อมทางโดยการวางท่อ คสล. 0.60 ม. ยาว 27 ม. และดินถม (จากการขนส่ง) กว้าง 15.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.40 ม. หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง จำนวน ๔๒๗,๔๑๓.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน)