ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายใน บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายเล็ก)

21 ก.ค. 63

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายใน บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายเล็ก) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 292.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,022 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด

ราคากลาง 500,000 บาท