ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

13 มิ.ย. 65

โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 (ซอยพฤษาวลี) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด ราคากลาง จำนวน 102,760.00 บาท (หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยหกสิบ)