ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยคอกม้า)

08 มี.ค. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยคอกม้า) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร หรือ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 189,067 บาท