ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหิน หมู่ 6 (นายประทีป)

25 ก.พ. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหิน หมู่ 6 (นายประทีป)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 130 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 252,168 บาท