ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับม้า หมู่ 10 (ซอยบ่อหลวง)

25 ก.พ. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับม้า หมู่ 10 (ซอยบ่อหลวง)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 220 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 487,622 บาท